رویه ارسال سفارش

رویه ارسال سفارش

کلیه سفارشات مشتریانی که تا قبل از ساعت 17 هر روز ثبت ‌شوند، در روز کاری بعد ارسال می‌شوند.

کلیه سفارشات مشتریان در نواحی 24 گانه تهران و شهر کرج به صورت رایگان ارسال می‌شوند.

در حال حاضر امکان ارسال سفارش در شهر اصفهان نیز فراهم می‌باشد که هزینه ارسال بر عهده مشتری می‌باشد.

ارسال به سایر شهرهای کشور به زودی فراهم می‌شود.